Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego

    W ramach usługi kompleksowa obsługa najmu, przed zawarciem umowy najmu sporządzamy z najemcą protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół taki zawiera szczegółowy spis przedmiotów znajdujących się w mieszkaniu wraz z określeniem stanu zużycia. Bardzo ważne jest aby w protokole umieścić numery liczników wody, prądu, gazu, ciepła wraz z ich stanami na dzień przekazania mieszkania.

Protokół jest bardzo ważnym dokumentem, który stanowi nieodłączną część umowy. Jednoznacznie wskazuje w jakim stanie został przekazany lokal.

Po zakończeniu okresu najmu, ponownie sporządzamy protokół zdawczo-odbiorczy. Umowa najmu, początkowy i końcowy protokół zdawczo-odbiorczy stanowią podstawę do rozliczeń z najemcą.

DalejWsteczStart